Nhằm phục vụ nhu cầu thông tin về lĩnh vực đầu tư tại Ma-rốc, Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Ma-rốc xin trân trọng giới thiệu tới các doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam quan tâm tham khảo Luật khung số 18-95- Điều lệ quy định về đầu tư tại Ma-rốc.

Luật này khái quát các quy định và ưu đãi, cũng như các yếu tố liên quan đến các dự án đầu tư tại Ma-rốc.

Hàng năm, Luật Ngân sách bổ sung của Ma-rốc được Nghị viện thông qua vẫn có những cập nhật quy định đầu tư trong một số lĩnh vực cụ thể. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư trong một vài lĩnh vực nhất định cũng có những quy định riêng. Tuy vậy, những cập nhật và quy định riêng đều dựa trên cơ sở Luật 18-95 về Điều lệ đầu tư này.

Chi tiết, xem tại đây
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc (Kiêm nhiệm Ghi-nê, Bê nanh, Cốt-đi-voa, Buốc-ki-na-pha xô)