ASEAN

0 lượt tải về

Hiểu rõ đặc điểm thị trường, văn hóa tiêu dùng, cách thức thâm nhập các kênh phối hàng hóa của Malaysia trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hiệu quả và bền vững sang thị trường này, nhờ giảm thiểu các kênh trung giản và quản lý rủi ro tốt hơn...

  • 11/01/2021
  • 14 trang
  • 42 lượt xem
  • 200.000 đ

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG