Gồm các chuyên gia xử lý, tổng hợp thông tin theo từng ngành/lĩnh vực của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại và các đơn vị vị liên quan.
Đại diện là Bà Đinh Thị Bảo Linh - Phó Giám đốc Trung tâm.