Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Dược phẩm, Thiết bị y tế

0 lượt tải về

Trong kỳ cuối của tháng 7/2021, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta tăng khá so với kỳ trước đạt ... triệu USD. Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam tăng nhẹ về lượng và tăng khá về trị giá so với kỳ trước đạt.. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất trong kỳ chiếm...

 • 05/08/2021
 • 32 trang
 • 42 lượt xem
 • 120.000 đ

0 lượt tải về

Trong tuần thứ ba của tháng 7/2021, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta giảm nhẹ so với kỳ trước đạt ... Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam giảm nhẹ cả về lượng và trị giá so với kỳ trước đạt.. thị trường nhập khẩu lớn nhất trong kỳ (chiếm 35,57% tỷ trọng) là...

 • 30/07/2021
 • 28 trang
 • 166 lượt xem
 • 120.000 đ

0 lượt tải về

Trong kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta giảm khá so với kỳ trước đạt ...triệu USD. Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam đạt ... tấn với kim ngạch ...triệu USD, tăng khá về lượng nhưng giảm nhẹ về trị giá so với kỳ trước đạt...Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu ...

 • 21/07/2021
 • 32 trang
 • 115 lượt xem
 • 120.000 đ

3 lượt tải về

Trong kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta giảm so với kỳ trước đạt ...triệu USD. Thị trường cung cấp dược phẩm vươn lên đứng đầu trong kỳ này là...Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam giảm nhẹ cả về lượng và trị giá, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất đạt...

 • 13/07/2021
 • 32 trang
 • 246 lượt xem
 • 120.000 đ

1 lượt tải về

Trong kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta giảm nhẹ so với kỳ trước đạt ... triệu USD. Thị trường cung cấp dược phẩm lớn nhất trong kỳ này là... Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam thì tăng cả về lượng và trị giá đạt ... tấn với kim ngạch ... triệu USD.

 • 22/06/2021
 • 32 trang
 • 319 lượt xem
 • 120.000 đ

0 lượt tải về

Trong kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta tăng nhẹ so với kỳ trước đạt ... triệu USD. Đức vươn lên là thị trường cung cấp dược phẩm lớn nhất trong kỳ... Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam giảm về cả lượng và trị giá so với kỳ trước đạt ... tấn với kim ngạch ... triệu USD.

 • 08/06/2021
 • 32 trang
 • 314 lượt xem
 • 120.000 đ

1 lượt tải về

Trong kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta giảm nhẹ đạt ... triệu USD. Singapore vươn lên là thị trường cung cấp dược phẩm lớn nhất trong kỳ... Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam giảm mạnh về lượng nhưng tăng về trị giá trị giá đạt ... tấn với kim ngạch ... triệu USD...

 • 31/05/2021
 • 32 trang
 • 477 lượt xem
 • 120.000 đ

0 lượt tải về

Trong kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta giảm nhẹ đạt ... triệu USD, giảm ...% so với kỳ trước. Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và trị giá đạt ... tấn với kim ngạch ... triệu USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất chiếm 53,82% đạt ...

 • 28/05/2021
 • 32 trang
 • 244 lượt xem
 • 120.000 đ

0 lượt tải về

Trong kỳ này, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm vào nước ta tăng rất mạnh đạt...triệu USD, tăng ...% so với kỳ trước. Còn lượng và kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam tăng mạnh về lượng nhưng lại giảm nhẹ về kim ngạch so với kỳ trước đạt ... tấn với kim ngạch ...triệu USD...

 • 17/05/2021
 • 32 trang
 • 153 lượt xem
 • 120.000 đ

0 lượt tải về

Trong kỳ này, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm vào nước ta tăng khá đạt ...triệu USD, tăng ...% so với kỳ trước. Còn lượng và kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam giảm lượng nhưng lại tăng về kim ngạch so với kỳ trước đạt ... tấn với kim ngạch ...triệu USD...

 • 05/05/2021
 • 32 trang
 • 325 lượt xem
 • 120.000 đ
1 2 3 4 »