Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.
Tải file đính kèm
1 file Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Philippines