Ngày 8 tháng 4 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Lương thực và Bộ Kinh tế, Tài chính và Phục hồi đã ban hành Sắc lệnh số AGRG2107258A liên quan đến tờ khai báo trước đối với nhập khẩu hạt giống và cây trồng từ các nước thứ ba.

Sắc lệnh nêu trên căn cứ theo quy định số 2016/2031 Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 26 tháng 10 năm 2016 liên quan đến các biện pháp bảo vệ chống lại dịch hại thực vật. Về cơ bản, sắc lệnh này là biện pháp tăng cường kiểm soát và quản lý các loại hạt giống và cây trồng được nhập khẩu vào Pháp, trong đó quy định cụ thể về trình tự và thủ tục nộp tờ khai báo trước.

Cụ thể :

Đối với một số hạt giống và cây trồng nhập khẩu từ các nước thứ ba vào châu Âu, các nhà nhập khẩu có trách nhiệm lập tờ khai nhập khẩu trước và gửi đến cơ quan có thẩm quyền.

Trên cơ sở thông tin trong tờ khai, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xác minh sự phù hợp của hàng hoá với các quy định về việc nhập khẩu và đưa vào thị trường các giống cây trồng từ nước thứ ba.

Tờ khai nhập khẩu sẽ được xác nhận nếu phù hợp với các quy định và có giá trị 6 tháng kể từ ngày đóng xác nhận. Nhà nhập khẩu sẽ phải trình diện xác nhận này tại thời điểm làm thủ tục thông quan hàng nhập khẩu.
Các Hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam cần nắm bắt các quy định và danh mục các loại hạt và cây trồng có liên quan trong phụ lục của Sắc lệnh để triển khai đúng các thủ tục khi xuất khẩu vào Pháp.

Link tham khảo văn bản chính thức tại đây : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043370852

Thương vụ Pháp gửi kèm theo đây bản dịch không chính thức để quý vị tham khảo.
Tải file đính kèm
1 file
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Pháp