Thương vụ Việt Nam tại Úc xin giới thiệu Tuần tin Thị trường Úc ra ngày 12 tháng 6 năm 2021.

    Xin mời xem đầy đủ tại đây:
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://vietnamtradeoffice.net/wp-content/uploads/2021/06/21.6.10-Tuan-tin.Rdocx_compressed.pdf&hl=en
    Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc