Tất cả các cơ quan quản lý NN về thương mại (TRGA) hiện được yêu cầu tham gia vào TradeNet, một nền tảng trực tuyến có thể tương tác để giảm thời gian xử lý và hài hòa các thủ tục cấp phép liên quan đến xuất nhập khẩu, theo Thông tư ghi nhớ về chống tham nhũng ban hành gần đây của Cơ quan Cải cách thủ tục hành chính Philippines (ARTA).

Thông tư do ARTA ban hành vào ngày 5 tháng 3 năm 2021 điều chỉnh cho tất cả 73 TRGA đã được xác định các hướng dẫn về việc tham gia bắt buộc vào TradeNet, một động thái được xác nhận bởi Hội đồng Tư vấn Chống thủ tục hành chính và Thuận lợi kinh doanh.

Các hướng dẫn cũng cung cấp cho TRGA một lộ trình các hoạt động phải tuân trong vòng 10 tuần kể từ khi ban hành thông tư. Việc không tuân thủ có thể là cơ sở để áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính thích hợp.

TradeNet do Sở Tài chính và Sở Công nghệ Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai vào năm 2017.

Tuy nhiên, nền tảng này chỉ có hai cơ quan là người dùng thí điểm trực tiếp cho đến nay. Bốn cơ quan khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đi vào hoạt động, 13 CQ đang trong quá trình sàng lọc, trong khi 26 CQ được tiếp nhận để cấu hình và liên kết.

Trong thông tư, ARTA trích dẫn rằng việc gia nhập bắt buộc đầy đủ các cơ quan liên quan đến việc phê duyệt giấy phép xuất nhập khẩu và thông quan, chế biến và giám sát nhập cảnh hàng hóa, và các yêu cầu thương mại khác trong các khu kinh tế là cần thiết để “thực hiện hiệu quả việc tạo thuận lợi thương mại trong nước , thúc đẩy phương pháp tiếp cận toàn bộ chính phủ, tạo ra nhiều đầu tư hơn và cải thiện tính dễ dàng trong kinh doanh ”.

Động thái này cũng phù hợp với Lệnh hành chính số 23 của Tổng thống Duterte được ký ngày 21 tháng 2 năm 2020, chỉ đạo tất cả các cơ quan loại bỏ sự kiểm soát quá mức trong chính phủ để thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ hiệu quả và cải thiện tính dễ dàng kinh doanh và khả năng cạnh tranh của đất nước.

Giao dịch qua biên giới là một trong những chỉ số của Chỉ số Kinh doanh của Ngân hàng Thế giới xem xét môi trường pháp lý của một nền kinh tế về mức độ dễ dàng xuất nhập khẩu. Trong báo cáo Kinh doanh năm 2020, Philippines xếp thứ 113 trong số 190 nền kinh tế về chỉ số này.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Philippines