TÓM TẮT
- Kết quả khảo sát các giám đốc điều hành cấp cao trên toàn cầu cho thấy Châu Á - Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ tăng trưởng và tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư quốc tế trong 3 năm tới. Trong đó, Đông Nam Á dẫn đầu về mức độ triển vọng. 
- Các chiến lược gia đang đẩy nhanh hoạt động đánh giá và ra quyết định đầu tư, kinh doanh, dựa trên những bài học kinh nghiệm trong COVID-19 và dự báo về thị trường hậu dịch bệnh. Những mối quan tâm chính và tiêu chí của họ khi xây dựng chiến lược sẽ mở màn cho những xu hướng và cơ hội đầu tư mới tại khu vực.
- Xu hướng mua bán và sáp nhập (M&A) đang và sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ ở Châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á, cho thấy các giao dịch sẽ trở thành động lực chính cho chuyển đổi kinh doanh khi các công ty tìm cách định hình lại danh mục đầu tư cho tương lai. 
- Các động lực chính cho các hoạt động M&A và thu hút đầu tư
- Một số gợi ý để tận dụng cơ hội và nâng cao vị thế trên bàn đàm phán

MỤC LỤC
1.    Xu hướng thị trường
1.1.    Doanh thu, lợi nhuận và triển vọng
1.2.    Những mối quan tâm lớn khi thiết lập chiến lược cho giai đoạn mới
2.    Một số gợi ý và khuyến nghị
2.1.    Khuyến nghị tổng thể
2.2.    Một số gợi ý đối với các doanh nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư

Chi tiết trong Báo cáo Những xu hướng mới về đầu tư và M&A tại Châu Á- Thái Bình Dương, triển vọng đặc biệt của thị trường Đông Nam Á và khuyến nghị