Trị giá xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 9/2023 sang RCEP đạt ...triệu USD, giảm ....% so với tháng 8/2023 nhưng tăng 53,77% so với tháng 9/2022. Tính chung 9 tháng năm 2023, trị giá xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường này đạt ... triệu USD, ...46,92% so với 9 tháng năm 2022. Xuất khẩu gạo sang thị trường RCEP chiếm tỷ trọng ....% trong tháng 9/2023 và chiếm ....% trong tổng trị giá xuất khẩu gạo 9 tháng năm 2023 của cả nước (cùng kỳ năm trước chiếm tỷ trọng lần lượt là 57,28% và 65,11%).

Xét trong tổng hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường RCEP: Trong tháng 9/2023, gạo là mặt hàng xuất khẩu có trị giá lớn thứ 13 của Việt Nam sang thị trường RCEP, chiếm ...% trong tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này (tháng 9/2022 có trị giá lớn thứ 17, chiếm ....%). Tính chung 9 tháng năm 2023, gạo có trị giá xuất khẩu lớn thứ 12, chiếm ...% trong tổng trị giá (9 tháng năm 2022 có trị giá lớn thứ 13, chiếm ...% trong tổng trị giá).

Xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc (Đại lục) chiếm tỷ trọng ...% trong tháng 9/2023 và chiếm ...% trong tổng khối lượng xuất khẩu gạo 9 tháng năm 2023 của cả nước (cùng kỳ năm trước chiếm tỷ trọng lần lượt là 18,17% và 11,65%).

Xuất khẩu gạo sang thị trường Indonesia chiếm tỷ trọng ...% trong tháng 9/2023 và chiếm ...% trong tổng khối lượng xuất khẩu gạo 9 tháng năm 2023 của cả nước (cùng kỳ năm trước chiếm tỷ trọng lần lượt là 0,69% và 0,93%).

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 9/2023 sang Nga đạt ....USD/tấn, tăng 37,27% so với tháng 8/2023 và tăng 75,39% so với tháng 9/2022. Tính chung 9 tháng năm 2023, giá gạo xuất khẩu trung bình của Việt Nam sang thị trường này đạt ....USD/tấn, tăng 2,78% so với 9 tháng năm 2022.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
1. XUẤT KHẨU GẠO SANG CÁC THỊ TRƯỜNG THUỘC HIỆP ĐỊNH RCEP

1.1. Xuất khẩu chung
1.2. Thị trường xuất khẩu
1.2.1. Australia
1.2.2. Trung Quốc (Đại lục)
1.2.3. Indonesia
1.2.4. Malaysia
1.2.5. Philippines
1.2.6. Singapore
1.3. Giá xuất khẩu
2. XUẤT KHẨU GẠO SANG THỊ TRƯỜNG NGA (THUỘC HIỆP ĐỊNH EAEU)
 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG 
Biểu đồ 1: Lượng và trị giá xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường RCEP tới tháng 9/2023 
Biểu đồ 2: Cơ cấu gạo xuất khẩu sang thị trường RCEP 9 tháng năm 2023 
Biểu đồ 3: Giá gạo xuất khẩu trung bình tháng của Việt Nam sang thị trường RCEP tới tháng 9/2023 
Biểu đồ 4: Lượng và trị giá xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Nga tới tháng 9/2023 
Biểu đồ 5: Giá gạo xuất khẩu trung bình tháng của Việt Nam sang thị trường Nga tới tháng 9/2023 
 
Bảng 1: Xuất khẩu sang thị trường RCEP trong 9 tháng năm 2023 
Bảng 2: Giá xuất khẩu trung bình gạo của Việt Nam sang thị trường RCEP tháng 9 và 9 tháng năm 2023