- Trong tháng 3/2024, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thị trường thế giới biến động trái chiều so với tháng trước. Giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước hạ nhiệt và giá thịt lợn duy trì ổn định ở mức tốt là cơ hội để các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động tái đàn.
- Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 2/2024 giảm ...% so với tháng 1/2024 và giảm ...% so với tháng 2/2023. Giá nhập khẩu ngô giảm ...%; giá lúa mì giảm ...%; giá đậu tương giảm ...% so với tháng trước. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 765,79 triệu USD, tăng ...% so với cùng kỳ năm 2023. 


MỤC LỤC
1. Thị trường thức ăn chăn nuôi thế giới 
1.1 Thị trường ngô 
1.2 Thị trường đậu tương 
1.3 Thị trường lúa mì
2. Thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước 
2.1 Thị trường thức ăn chăn nuôi thành phẩm 
2.2 Thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 
2.3 Tình hình nhập khẩu 
3. Dự báo 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Sản lượng thức ăn chăn nuôi tháng 3/2024    
Bảng 2: Giá một số chủng loại thức ăn chăn nuôi tháng 3/2024   
Bảng 3: Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15/3/2024    
Bảng 4: Thị trường nhập khẩu TĂCN & NL trong tháng 2 năm 2024    
Bảng 5: Top 30 DN có kim ngạch nhập khẩu TĂCN & NL cao trong T2/2024    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu TĂCN và NL từ T1/2021 – T2/2024 
Biểu đồ 2: Thị phần thị trường nhập khẩu TĂCN và NL trong tháng 2 năm 2024
Biểu đồ 3: Lượng nhập khẩu lúa mì từ tháng 1/2021 - tháng 2/2024 
Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu lúa mì từ tháng 1/2021 – tháng 2/2024
Biểu đồ 5: Lượng nhập khẩu đậu tương từ tháng 1/2021 – tháng 2/2024 
Biểu đồ 6: Kim ngạch nhập khẩu đậu tương từ tháng 1/2021 – tháng 2/2024 
Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu ngô từ tháng 1/2021 – tháng 2/2024 
Biểu đồ 8: Kim ngạch nhập khẩu ngô từ tháng 1/2021 – tháng 2/2024