- Trong quý I/2024, chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định, khu vực doanh nghiệp phát triển tốt, dịch bệnh được kiểm soát. Giá bán sản phẩm gia cầm nhìn chung có lợi cho người chăn nuôi. 
- Sản lượng thịt gia cầm đạt mức cao kỷ lục trong quý I/2024.
- Kết quả khảo sát xu hướng chăn nuôi năm 2024 của hơn 31,9 nghìn hộ nuôi gà trên toàn quốc cho thấy. ...% số hộ dự kiến mở rộng sản xuất, ...% số hộ dự kiến ổn định sản xuất trong thời gian tới, ...% số hộ thu hẹp sản xuất, 1,36% số hộ không nuôi gà nữa.


MỤC LỤC
1. Thị trường thế giới 
1.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ thịt gà 
1.2 Diễn biến giá 
1.3 Xuất nhập khẩu tại các thị trường 
2.Thị trường trong nước 
2.1 Tình hình chăn nuôi 
2.2 Diễn biến giá tại thị trường trong nước 
2.3 Nhập khẩu thịt các loại 
2.4 Nhập khẩu thịt gà 
2.5 Nhập khẩu con giống 
2.6 Xuất khẩu thịt gà 
3. Dự báo: 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Bắc tháng 3/2024 
Bảng 2: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực miền Trung tháng 3/2024 
Bảng 3: Bảng giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Nam tháng 3/2024    
Bảng 4: Nhập khẩu thịt các loại trong tháng 2/2024    
Bảng 5: Nhập khẩu thịt gà trong tháng 2/2024    
Bảng 6: Tham khảo một số thị trường nhập khẩu thịt tháng 2/2024    
Bảng 7: Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm cao trong tháng 2/2024    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Tăng trưởng đàn gia cầm qua các tháng    
Biểu đồ 2: Sản lượng thịt gia cầm qua các quý    
Biểu đồ 3: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt trong tháng 2/2024    
Biểu đồ 4: Nhập khẩu thịt của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 5: Nhập khẩu thịt gà của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 6: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt gà trong tháng 2/2024    
Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu con giống từ T1/2023 – T2/2024   
Biểu đồ 8: Trị giá nhập khẩu con giống từ T1/2023 – T2/2024    
Biểu đồ 9: Xuất khẩu thịt gà của Việt Nam qua các tháng