Theo thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, hiện nay Tòa án Hoa Kỳ (the US Court of International Trade -CIT) đang đặt nghi vấn liệu các nhà nhập khẩu có thể dựa vào Quy tắc “Bán hàng đầu tiên” (The First sale rule) đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Việt Nam hoặc các DN thuộc nền kinh tế phi thị trường khác hay không?
Nếu sau đó, được tòa án cấp trên chấp thuận với cùng lý do theo đề xuất của CIT đã nêu, thì quyết định này có thể ảnh hưởng đến nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu, thường không chỉ liên quan đến các giao dịch của các bên liên quan mà còn cả các yếu tố đầu vào, chế biến, nhà cung cấp và trung gian phi kinh tế thị trường (khi đó Hoa Kỳ có thể sẽ đánh giá lại các phương pháp định giá SPNK hoặc các mô hình cung ứng của các DN liên quan thuộc các chuỗi/ xem xét mức áp thuế NK hàng hoá cho 1 số thị trường).
Khung pháp lý hiện hành về xác định giá trị hải quan của Hoa Kỳ: Phương pháp được ưu tiên theo luật định để đánh giá trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu là phương pháp "giá trị giao dịch” -được định nghĩa là giá thực tế phải trả hoặc phải trả cho hàng hóa khi được bán để xuất khẩu sang Hoa Kỳ, sau khi bổ sung một số chi phí nhất định và trừ một số khoản khấu trừ bắt buộc theo quy định.
Tài liệu tham khảo:
1-      Quy tắc “bán hàng đầu tiên”
- Quy tắc này có thể được sử dụng để xác định giá trị giao dịch của hàng hóa nhập khẩu trong một số trường hợp nhất định. Một mặt hàng được nhập khẩu vào Hoa Kỳ có thể phải thực hiện một số giao dịch, với mỗi người mua tạm thời sẽ cộng vào mức giá cuối cùng mà nhà nhập khẩu Hoa Kỳ phải trả. Luật hiện hành cho phép các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ, theo một số điều kiện nhất định, có thể định giá một sản phẩm vào Hoa Kỳ dựa trên lần bán đầu tiên hoặc sớm hơn trong một loạt giao dịch, thay vì giao dịch cuối cùng. Ví dụ, một mặt hàng có thể được sản xuất ở Trung Quốc, được bán cho người trung gian ở Hồng Kông, và lần lượt được bán cho người mua / nhập khẩu ở Los Angeles; "quy tắc bán hàng đầu tiên" sẽ cho phép nhà nhập khẩu Hoa Kỳ tuyên bố giá trị của sản phẩm, cho mục đích thuế nhập khẩu, như giá của giao dịch Trung Quốc-Hồng Kông ban đầu.
https://www.usitc.gov/publications/industry_econ_analysis_332/2009/use_“first_sale_rule”_customs_valuation_us_imports.htm
https://home.kpmg/us/en/home/insights/2021/03/tnf-us-trade-court-test-case-concerning-first-sale-valuation-non-market-economies.html
https://www.usitc.gov/publications/332/pub4121.pdf
https://www.rfa.org/vietnamese/news/internationalnews/us-court-decision-could-raise-customs-on-apparel-from-vietnam-03122021074725.html
2-Quy tắc “bán hàng đầu tiên” lần đầu tiên được trình bày trong vụ án Nissho Iwai America Corp v. United States Circuit năm 1992, được áp dụng cho các Nhà nhập khẩu Hồ sơ (“IOR”) nhập khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ thông qua mô hình giao dịch nhiều tầng — nghĩa là khi có một giao dịch trung gian trước khi sản phẩm được nhập khẩu (tức là “được nhập để tiêu thụ”) trong Hoa Kỳ. Nếu các yếu tố nhất định được đáp ứng, quy tắc cho phép IORs, khi khai báo hàng hóa với Hải quan, sử dụng giá thấp hơn của hàng hóa đã trả trong lần bán đầu tiên hoặc trước đó thay vì giá cao hơn đã trả trong lần bán cuối cùng (thường là của IOR). Để áp dụng quy tắc bán hàng đầu tiên, giao dịch phải đáp ứng các yêu cầu sau:
•       Giao dịch mua bán đầu tiên (tức là giao dịch giữa nhà sản xuất và người trung gian) phải là giao dịch mua bán trung thực, bao gồm cả việc chuyển nhượng quyền sở hữu đối với hàng hóa.
•       Tại thời điểm bán hàng đầu tiên, hàng hóa rõ ràng phải được xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
•       Nhà sản xuất và người trung gian phải không có liên quan hoặc nếu có liên quan, hãy tiến hành giao dịch của họ trong tầm tay.
•       Giao dịch phải không có bất kỳ ảnh hưởng phi thị trường gây biến dạng nào.
•       Như thuế TNDN đã chỉ ra, yêu cầu cuối cùng phần lớn đã bị bỏ qua trong các trường hợp trước đây, có thể vì thử nghiệm “nói chung được áp dụng cho các giao dịch từ các nước có nền kinh tế thị trường.” Tuy nhiên, tại Meyer Corp., nhà sản xuất được đặt tại Trung Quốc, một quốc gia được coi là “nền kinh tế phi thị trường” theo luật pháp Hoa Kỳ. Do đó, thuế TNDN khẳng định rằng sự hiện diện của các ảnh hưởng phi thị trường gây biến dạng “không phải là không liên quan”. Mặc dù việc phụ thuộc vào địa vị của một quốc gia là nền kinh tế phi thị trường thường có liên quan theo các luật thương mại khác, chẳng hạn như luật quản lý việc áp thuế chống bán phá giá, việc áp dụng nó là mới trong bối cảnh luật hải quan và do đó đặt ra câu hỏi làm thế nào CBP có thể áp dụng phán quyết này đối với sử dụng quy tắc bán hàng đầu tiên trong tương lai.
Nguồn: Chi nhánh Thương vụ Houston-Hoa Kỳ