Số lượng đầu máy, toa xe đường sắt

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.