Chiều dài đường sắt theo tuyến chính

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.