Một số chỉ tiêu chủ yếu về năng lực vận tải

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Chỉ tiêu
Năm
Cột hiển thị