Doanh nghiệp logistics

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Quận/ huyện
Ngành nghề KD
Mã số thuế
Tên doanh nghiệp
Loại hình DN
Cột hiển thị