Chỉ số LPI của Việt Nam

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Năm
Cột hiển thị