Doanh thu bưu chính, chuyển phát và viễn thông

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Tên tỉnh/thành phố
Năm
Loại thông tin
Cột hiển thị