Số thuê bao điện thoại và internet

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Tên tỉnh/thành phố
Thông tin
Năm
Cột hiển thị