Hai tháng đầu năm 2021, chỉ số giá xuất khẩu sang Canada giảm 3,34% trong khi chỉ số giá nhập khẩu từ thị trường này tăng 2,96% so với cùng kỳ năm 2020.

Về xuất khẩu
Chỉ số giá xuất khẩu sang Canada tháng 02/2021 đạt 105,79% so với kỳ gốc năm 2015, đổi chiều giảm 2,28% so với tháng trước và giảm 6,16% so với tháng 02/2020. Tính chung 2 tháng năm 2021 chỉ số giảm 3,34% so với cùng kỳ năm 2020.
So với tháng trước, chỉ số giá hàng may đã hoàn thiện khác giảm nhiều nhất với 6,74% và đồ nội thất, bộ đồ giường, đệm giảm ít nhất với 1,08%. Ngược lại, chỉ số giá cá các loại tăng nhiều nhất với 5,31% và nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng ít nhất với 1,88%.

So với tháng 02/2020, chỉ số giá hạt điều giảm nhiều nhất với 12,57%, tiếp đến là cá các loại giảm 6% và động vật giáp xác, động vật thân mềm giảm ít nhất với 1,06%. Ngược lại, có 2 nhóm chỉ số giá tăng là cà phê, răng hoặc chưa rang và cao su tăng lần lượt 16,13% và 6,31%.
Tính chung 2 tháng năm 2021, chỉ số giá hạt điều giảm nhiều nhất với 13,77% và giày, dép giảm ít nhất với 1,27%. Ngược lại, chỉ số giá cà phê, răng hoặc chưa rang tăng nhiều nhất với 17,53% và động vật giáp xác, động vật thân mềm tăng ít nhất với 0,61% so với cùng kỳ năm 2020.

Về nhập khẩu
Tháng 02/2021, chỉ số giá nhập khẩu từ Canada đạt 96,01% so với kỳ gốc năm 2015, đổi chiều tăng 4,65% so với tháng trước và tăng 7,89% so với tháng 02/2020. Tính chung 2 tháng năm 2021 chỉ số giá nhập khẩu từ thị trường này tăng 2,96% so với cùng kỳ năm 2020.
So với tháng 01/2021, chỉ số giá chất dẻo nguyên liệu tăng nhiều nhất với 12,88%, tiếp đến phân bón tăng 7,88% và lúa mì tăng ít nhất với 2,59%.

So với tháng 02/2020, chỉ số giá chất dẻo nguyên liệu tăng nhiều nhất với 63,63% và thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu tăng ít nhất với 1,63%. Ngược lại, duy nhất chỉ số giá phân bón giảm 20,28%.
Tính chung 2 tháng năm 2021, chỉ số giá chất dẻo nguyên liệu tăng nhiều nhất với 52,77% và thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu tăng ít nhất với 0,64%. Ngược lại, duy nhất chỉ số giá phân bón giảm 23,24%.