08 tháng đầu năm 2021 Campuchia xuất khẩu nông sản đạt 5.544.894,87 tấn sang 66 nước trên thế giới và đạt kim ngạch là 3.232.445.767 USD. Trong đó xuất khẩu gạo đạt 291.929.950 USD, xuất khẩu thóc đạt 393.219.750 USD và xuất khẩu nông sản khác đạt 2.547.296.067 USD.

Xin xem chi tiết tại file đính kèm!

Tải file đính kèm
1 file
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Campuchia