Phương thức vận tải

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
PT vận tải
Nhóm/mặt hàng
Thị trường
Xuất-nhập
Năm
Tháng
Cột hiển thị