Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan, trong tháng 3/2020, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù đạt trên 304,1 triệu USD, tăng 20,98% so với tháng trước và tăng 1,43% so với tháng 3/2019. Tính đến hết 3 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu mặt hàng này của nước ta đạt 846,81 triệu USD, tăng 0,66% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 1,34% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong 3 tháng đầu năm 2020.
Trong tháng 3/2020 xuất khẩu túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù của các doanh nghiệp FDI đạt trên 204,41 triệu USD, tăng 20,35% so với tháng trước nhưng lại giảm 9% so với tháng 3/2019 và chiếm 67,22% tổng kim ngạch xuất khẩu túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù của cả nước. Lũy kế đến hết 3 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu mặt túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù của các doanh nghiệp FDI đạt 567,01 triệu USD, giảm 9,51% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 66,96% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.
Hình 3: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù giai đoạn 2017- 2019 và tháng 3/2020
 
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan)
* Về thị trường xuất khẩu
Trong tháng 3/2020 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, mũ, ô dù sang thị trường Hoa Kỳ đạt cao nhất, trên 123,39 triệu USD (chiếm 40,58% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong tháng), tăng 21,70% so với tháng trước và tăng 8,27% so với tháng 3/2019. 
Thị trường EU đứng thứ hai, đạt kim ngạch trên 71,12 triệu USD, tăng 17,80% so với tháng trước nhưng lại giảm 14,3% so với tháng 3/2019.
Xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đạt 35,94 triệu USD, tăng 0,80% so với tháng trước và tăng 5,02% so với tháng tháng 3/2019. 
Thị trường Trung Quốc đạt trên 15,55 triệu, tăng 51,09% so với tháng trước và tăng 4,67% so với tháng 3/2019.
Tính đến hết 3 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, mũ, ô dù sang thị trường Hoa Kỳ đứng đầu về kim ngạch đạt 343,75 triệu USD, giảm 0,48% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 40,59% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.
Tiếp theo là các thị trường EU đạt 204,45 triệu USD, tăng 5,96%; Nhật Bản đạt 11,60 triệu USD, tăng 6,39%; Trung Quốc đạt 35,91 triệu USD, giảm 2,98% so với cùng kỳ năm trước.
Hình 4: Cơ cấu thị trường xuất khẩu mặt hàng túi xách, ví, vali, mũ, ô dù tháng 3/2020 và 3 tháng năm 2020
Tháng 3/2020
(ĐVT: % , tính theo trị giá)
 3 tháng năm 2020
(ĐVT: % , tính theo trị giá)
 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan)
Bảng 4: Thị trường xuất khẩu túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù tháng 3/2020

Bảng 5: Chủng loại xuất khẩu sản phẩm Vali, túi xách, ô, dù tháng 3/2020
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 6: Danh sách  một số doanh nghiệp xuất khẩu túi xách, ví, vali, mũ và ô dù đạt kim ngạch xuất khẩu cao trong tháng