Nhìn chung, tình hình tiêu thụ các sản phẩm nước giải khát trong 9 tháng năm 2023..., một số mặt hàng có lượng tiêu thụ tăng như:...

Năm 2022, sản lượng sản xuất sản xuất nước yến và nước bổ dưỡng khác của tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận ... so với năm 2021, nhưng tỉnh Ninh Thuận ..., trong khi tỉnh Khánh Hòa...

Trong 8 tháng năm 2023, khối lượng tiêu thụ nước yến và nước bổ dưỡng khác của tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận... so với cùng kỳ năm 2022, nhưng giá trị tiêu thụ..., trong đó Khánh Hòa đạt ... tỷ đồng, ... 11,4% và Ninh Thuận đạt .... tỷ đồng, ... 29,98%.

Tỉnh Khánh Hòa có nhiều doanh nghiệp nhiều doanh nghiệp sản xuất đồ uống nhất. Doanh nghiệp sản xuất lớn tiêu biểu là Công ty...

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ CHUNG CẢ NƯỚC 
1.1. Các xu hướng chính tác động đến thị trường đồ uống Việt Nam 
1.2. Sản xuất trong nước 
1.3. Tiêu thụ trong nước 
1.4. Xuất khẩu rượu bia, nước giải khát 
1.5. Nhập khẩu rượu bia, nước giải khát 
2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ CỦA TỈNH KHÁNH HÒA, NINH THUẬN, BÌNH THUẬN 
2.1. Sản xuất 
2.2. Tiêu thụ 
2.3. Một số doanh nghiệp sản xuất đồ uống tiêu biểu 
  
DANH MỤC HÌNH 
Hình 1: Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm rượu, bia, nước giải khát trong năm 2022 – 2023 
Hình 2: Cơ cấu thị trường xuất khẩu rượu, bia, nước giải khát 
Hình 3: Kim ngạch nhập khẩu sản phẩm rượu, bia, nước giải khát trong năm 2022 - 2023 
Hình 4: Cơ cấu nhập khẩu rượu, bia, nước giải khát 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Chỉ số sản xuất đồ uống cả nước trong tháng 9/2023 
Bảng 2: Sản lượng sản xuất một số sản phẩm nước giải khát cả nước trong tháng 9 và 9 tháng năm 2023 
Bảng 3: Lượng tiêu thụ sản phẩm rượu, bia, nước giải khát trong tháng 9 và 9 tháng năm 2023 
Bảng 4: Trị giá tiêu thụ sản phẩm nước giải khát trong tháng 9 và 9 tháng năm 2023 
Bảng 5: Chỉ số sản xuất đồ uống năm 2022 và 9 tháng năm 2023 
Bảng 6: Sản lượng sản xuất nước giải khát năm 2022 và 9 tháng năm 2023 
Bảng 7: Khối lượng và giá trị tiêu thụ nước giải khát trong năm 2022 
Bảng 8: Khối lượng và giá trị tiêu thụ nước giải khát trong 8 tháng năm 2023 
Bảng 9: Danh sách doanh nghiệp sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng của tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa tới cuối năm 2022