- Đến cuối tháng 6/2023 giá hầu hết các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi quan trọng như ngô, khô đậu tương, lúa mì đều giảm từ 15-30% so với đầu năm nay. Giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm cũng điều chỉnh giảm từ 10 - 12%.
- Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu tháng 5/2023 tăng 6,8% so với tháng 4/2023 nhưng giảm 34,7% so với tháng 5/2022. Trong tháng 5/2023, giá nhập khẩu đậu tương trung bình giảm 16,2%; giá ngô giảm ... 


MỤC LỤC
1. Thị trường thức ăn chăn nuôi thế giới 

1.1 Thị trường ngô 
1.2 Thị trường đậu tương 
1.3 Thị trường lúa mì
2. Thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước 
2.1 Thị trường thức ăn chăn nuôi thành phẩm 
2.2 Thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 
2.3 Tình hình nhập khẩu 
3. Dự báo 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Sản lượng thức ăn chăn nuôi tháng 6/2023    
Bảng 2: Giá một số chủng loại thức ăn chăn nuôi tháng 6/2023    
Bảng 3: Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15/6/2023    
Bảng 4: Thị trường nhập khẩu TĂCN & NL trong tháng 5 năm 2023    
Bảng 5: Top 30 DN có kim ngạch nhập khẩu TĂCN & NL cao trong T5/2023    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu TĂCN và NL từ T1/2021 – 2 tuần đầu T6/2023 
Biểu đồ 2: Thị phần thị trường nhập khẩu TĂCN và NL trong tháng 5 năm 2023
Biểu đồ 3: Lượng nhập khẩu lúa mì từ tháng 1/2021 - tháng 5/2023 
Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu lúa mì từ tháng 1/2021 – tháng 5/2023
Biểu đồ 5: Lượng nhập khẩu đậu tương từ tháng 1/2021 – tháng 5/2023 
Biểu đồ 6: Kim ngạch nhập khẩu đậu tương từ tháng 1/2021 – tháng 5/2023 
Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu ngô từ tháng 1/2021 – tháng 5/2023 
Biểu đồ 8: Kim ngạch nhập khẩu ngô từ tháng 1/2021 – tháng 5/2023