-  Năm 2023 giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước có xu hướng giảm do giá nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm. Điều này giúp giảm gánh nặng chi phí sản xuất cho doanh nghiệp ngành chăn nuôi, đồng thời giúp tăng tỷ lệ tái đàn.
- Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 12/2023 tăng ...% so với tháng 11/2023 nhưng giảm ...% so với tháng 12/2022, đạt 360,35 triệu USD. Tính chung cả năm 2023 nhập khẩu nhóm hàng này đạt rên 4,59 tỷ USD, giảm ...% so với cùng kỳ năm 2022.

MỤC LỤC
1. Thị trường thức ăn chăn nuôi thế giới 
1.1 Thị trường ngô 
1.2 Thị trường đậu tương 
1.3 Thị trường lúa mì
2. Thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước 
2.1 Thị trường thức ăn chăn nuôi thành phẩm 
2.2 Thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 
2.3 Tình hình nhập khẩu 
3. Dự báo 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Sản lượng thức ăn chăn nuôi tháng 12/2023    
Bảng 2: Giá một số chủng loại thức ăn chăn nuôi tháng 12/2023    
Bảng 3: Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15/12/2023    
Bảng 4: Thị trường nhập khẩu TĂCN & NL trong năm 2023    
Bảng 5: Top 30 DN có kim ngạch nhập khẩu TĂCN & NL cao trong T12/2023    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu TĂCN và NL từ T1/2021 – T12/2023 
Biểu đồ 2: Thị phần thị trường nhập khẩu TĂCN và NL trong năm 2023
Biểu đồ 3: Lượng nhập khẩu lúa mì từ tháng 1/2021 - tháng 12/2023 
Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu lúa mì từ tháng 1/2021 – tháng 12/2023
Biểu đồ 5: Lượng nhập khẩu đậu tương từ tháng 1/2021 – tháng 12/2023 
Biểu đồ 6: Kim ngạch nhập khẩu đậu tương từ tháng 1/2021 – tháng 12/2023 
Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu ngô từ tháng 1/2021 – tháng 12/2023 
Biểu đồ 8: Kim ngạch nhập khẩu ngô từ tháng 1/2021 – tháng 12/2023