- Đến cuối tháng 9/2023, giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước tiếp tục có xu hướng giảm do giá nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm. Điều này giúp giảm gánh nặng chi phí sản xuất cho doanh nghiệp ngành chăn nuôi.
- Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu tháng 8/2023 tăng 6,4% so với tháng 7/2023 nhưng giảm .. % so với tháng 8/2022.
- Giá nhập khẩu ngô trung bình giảm 2,5% so với tháng 7/2023 ... 


MỤC LỤC
1. Thị trường thức ăn chăn nuôi thế giới 
1.1 Thị trường ngô 
1.2 Thị trường đậu tương 
1.3 Thị trường lúa mì
2. Thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước 
2.1 Thị trường thức ăn chăn nuôi thành phẩm 
2.2 Thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 
2.3 Tình hình nhập khẩu 
3. Dự báo 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Sản lượng thức ăn chăn nuôi tháng 9/2023    
Bảng 2: Giá một số chủng loại thức ăn chăn nuôi tháng 9/2023    
Bảng 3: Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15/9/2023    
Bảng 4: Thị trường nhập khẩu TĂCN & NL trong tháng 8 năm 2023    
Bảng 5: Top 30 DN có kim ngạch nhập khẩu TĂCN & NL cao trong T8/2023    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu TĂCN và NL từ T1/2021 – 2 tuần đầu T9/2023 
Biểu đồ 2: Thị phần thị trường nhập khẩu TĂCN và NL trong tháng 8 năm 2023
Biểu đồ 3: Lượng nhập khẩu lúa mì từ tháng 1/2021 - tháng 8/2023 
Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu lúa mì từ tháng 1/2021 – tháng 8/2023
Biểu đồ 5: Lượng nhập khẩu đậu tương từ tháng 1/2021 – tháng 8/2023 
Biểu đồ 6: Kim ngạch nhập khẩu đậu tương từ tháng 1/2021 – tháng 8/2023 
Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu ngô từ tháng 1/2021 – tháng 8/2023 
Biểu đồ 8: Kim ngạch nhập khẩu ngô từ tháng 1/2021 – tháng 8/2023