Theo năm

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Ngành vận tải
Tên thông tin
Tên tỉnh/thành phố
Năm
Cột hiển thị