Qua theo dõi tình hình xuất khẩu hàng hóa năm 2020 cho thấy, số nhóm sản phẩm công nghiệp chế biến có chỉ số giá xuất khẩu giảm nhiều hơn số nhóm có chỉ số giá tăng so với năm 2019. 

Cụ thể, tháng 12/2020, số nhóm có chỉ số giá xuất khẩu giảm nhiều hơn số nhóm có chỉ số tăng  so với tháng 11/2020. Trong 12 nhóm hàng chỉ số giá giảm, có 8 nhóm chỉ số giá giảm tháng thứ 2 liên tiếp là sản phẩm từ chất dẻo, áo khoác, bộ com-lê áo jacket áo sơ mi, hàng may đã hoàn thiện khác, hàng dệt đã hoàn thiện khác, sản phẩm gốm sứ, đá quý kim loại quý & sản phẩm và điện thoại di động (giảm nhiều nhất trong tháng 12/2020 với 5,85%); 4 nhóm chỉ số giá đổi chiều giảm là xi măng & clanke, giày dép, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, sản phẩm mây tre cói và thảm (giảm ít nhất trong tháng 12/2020 với 0,07%).
Ngược lại, 4 nhóm có chỉ số giá xuất khẩu tăng tháng thứ 2 liên tiếp là chất dẻo nguyên liệu (tăng ít nhất trong tháng 12/2020 với 0,9%), đồ nội thất bộ đồ giường đệm, xơ sợi dệt các loại (tăng nhiều nhất trong tháng 12 với 3,96%) và sắt thép các loại; 3 nhóm chỉ số giá đổi chiều tăng là gỗ và các mặt hàng bằng gỗ, phân bón các loại và dây điện và cáp điện.
So với tháng 12/2019, có 10 nhóm hàng chỉ số giá xuất khẩu giảm trong tháng 12/2020 gồm: điện thoại di động giảm nhiều nhất 18,07%, tiếp đến là sản phẩm từ chất dẻo, sắt thép các loại, gỗ và các mặt hàng bằng gỗ, xơ sợi dệt các loại, xi măng và clanke, chất dẻo nguyên liệu, máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện, áo sơ mi, phân bón các loại (giảm ít nhất với 0,36%).
Ngược lại, có 9 nhóm hàng có chỉ số giá xuất khẩu tăng. Trong đó, chỉ số giá đá quý kim loại quý và sản phẩm tăng nhiều nhất 12,64%, tiếp đến là dây điện và cáp điện, giày dép, hàng dệt đã hoàn thiện khác, sản phẩm mây tre cói thảm, sản phẩm gốm sứ, hàng may đã hoàn thiện, áo khoác bộ com-lê áo jacket, đồ nội thất; bộ đồ giường, đệm tăng ít nhất với 0,39%.
Chỉ số giá xuất khẩu một số nhóm hàng công nghiệp chế biến tháng 12/2020
Đvt %
 
 (Nguồn: Tổng hợp tính toán từ Tổng cục Hải quan)

So với chỉ số giá của năm 2019 thì tính chung năm 2020, có 6 nhóm hàng chỉ số giá xuất khẩu tăng so với năm 2019 là: dây điện & cáp điện tăng nhiều nhất với 8,43%, tiếp đến là sản phẩm mây tre cói và thảm, áo sơ mi, hàng may đã hoàn thiện khác và đồ nội thất, bộ giường đệm tăng ít nhất với 1%.
Ngược lại, có 13 nhóm hàng chỉ số giá xuất khẩu giảm. Trong đó, chỉ số giá xuất khẩu sắt thép các loại giảm nhiều nhất với 16,72%, tiếp đến chất dẻo nguyên liệu, xơ sợi dệt các loại, điện thoại di động, xi măng và clanke, phân bón các loại, gỗ và các mặt hàng bằng gỗ, sản phẩm gốm sứ, hàng dệt đã hoàn thiện khác, sản phẩm chất dẻo, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, đá quý kim loại quý và sản phẩm, áo khoác bộ com-lê áo jacket giảm ít nhất 1,09%.