Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.

 Để có cơ sở hướng dẫn quy định về hạn ngạch thuế quan (HNTQ) nhập khẩu mặt hàng đường năm 2021 theo cam kết của Việt Nam gia nhập WTO và theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới theo Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 11 tháng 6 năm 2021, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021. 

Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đấu giá thí điểm năm 2021 là 108.000 tấn. Việc tổ chức thực hiện đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 sẽ được Bộ Công Thương thông báo hướng dẫn tại các văn bản liên quan trong thời gian tới.  

Xem toàn văn Thông tư 03/2021/TT-BCT  tại đây
Nguồn:Cục Xuất nhập khẩu