Theo đó, dự kiến Hàn Quốc sẽ cho phép dán nhãn Không biến đổi gene (Non – GMO) đối với các loại thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gene đã được cấp phép sử dụng dưới 0,9%.

Dự thảo mới cũng làm rõ các đối tượng sản phẩm được phép miễn dãn nhãn biến đổi gene (GMO). Dự kiến các sản phẩm thực phẩm bổ trợ sức khoẻ sản phẩm dùng trong chăn nuôi sẽ được miễn dán nhãn GMO nếu như có đầy đủ các tài liệu đi kèm như chứng nhận của chính phủ, chứng nhận bảo đảm nhận dạng (IP) và các chứng nhận kiểm định.

Trong đó, giấy chứng nhận của chính phủ là các tài liệu cho thấy chính phủ của quốc gia sản xuất hoặc xuất khẩu xác nhận thực phẩm, sản phẩm đã được tách riêng hoặc xử lý tách biệt với các sản phẩm, thực phẩm biến đổi gene (GM) trong quá trình chế biến như thu mua giống, sản xuất, chế biến, lưu kho, phân loại và vận chuyển.  

Các chứng nhận bảo đảm nhận dạng là các tài liệu chứng nhận thực phẩm, sản phẩm đã được tách và xử lý riêng khỏi các thực phẩm, sản phẩm biến đổi gene trong quá trình chế biến như thu mua giống, sản xuất, chế biến, lưu kho, phân loại và vận chuyển.

Theo Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, dự thảo sửa đổi các tiêu chuẩn mới này nhằm giúp người tiêu dùng nước này nắm rõ hơn các thông tin về các sản phẩm, thực phẩm được sử dụng, qua đó bảo vệ an toàn người tiêu dùng.

Xem chi tiết dự thảo sửa đổi “Các tiêu chuẩn dãn nhãn cho thực phẩm biến đổi gene” của Hàn Quốc tại đây.

Nguồn http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/han-quoc-du-thao-sua-doi-cac-tieu-chuan-dan-nhan-cho-thuc-pham-bien-doi-gene-79648.htm