Chỉ số giá thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu nhập khẩu tháng 3/2021 đạt 105,73% so với kỳ gốc năm 2015, tăng thêm 6,33% so với tháng trước và tăng 26,66% so với tháng 3/2020. Tính chung 3 tháng năm 2021, chỉ số giá thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Chỉ số giá nhập khẩu theo nhóm hàng
So với tháng 2/2021, chỉ số giá tăng ở hầu hết các nhóm hàng dao động trong biên độ 0,74% (HS 23.05: khô dầu lạc) đến 9,64% (HS 23.04: khô dầu đậu tương). Ngược lại, có duy nhất nhóm HS 23.02 (cám, tấm và phế liệu khác) giảm 0,13%.
Chỉ số giá thức ăn chăn nuôi & nguyên liệu từng tháng so kỳ gốc năm 2015
Đvt %
 
 
(Nguồn: Tổng hợp tính toán từ Tổng cục Hải quan)
So với tháng 3/2020 chỉ số giá tăng ở 5 nhóm hàng. Trong đó, chỉ số giá nhóm HS 23.04 tăng cao nhất 36,33%, tiếp đến HS 23.01 tăng 26,68% và HS 23.03 tăng ít nhất với 10,07%. Ngược lại, có 2 nhóm chỉ số giá giảm là HS 23.02 giảm 6,07% và HS 23.05 giảm 6,14%.
Giá một số mặt hàng thức ăn chăn nuôi & NL tháng 3/2021
Đvt: USD/tấn

 

 Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Chỉ số giá nhập khẩu theo thị trường
So với tháng 2/2021 chỉ số giá nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ tăng thêm 8,85%, từ Trung Quốc tăng thêm 1,34%, từ Bra-xin tăng thêm 4,3%, từ In-đô-nê-xi-a tăng thêm 3,34%. Ngược lại, chỉ số giá giảm từ 3 thị trường Ca-na-đa, Ma-lai-xi-a và Hà Lan giảm lần lượt 1,77%, 8,87% và 0,75%.
So với tháng 3/2020, chỉ số giá nhập khẩu tăng ở hầu hết các thị trường. Trong đó tăng nhiều nhất từ I-ta-li-a với 35,86%, tiếp đến từ Đức tăng 35,59% và tăng ít nhất từ Ca-na-đa với 3,38%.
So với cùng kỳ năm 2020, chỉ số giá nhập khẩu tăng ở hầu hết các thị trường. Trong đó, tăng nhiều nhất từ Đức với 31,26%, tiếp đến từ Ác-hen-ti-na tăng 28,65% và tăng ít nhất từ Ca-na-đa với 1,54%. Ngược lại, duy nhất từ thị trường Ấn Độ chỉ số giá giảm 4,71%.

Nguồn Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại