Từ 21/4/2021 các lô hàng thuỷ sản xuất khẩu vào thị trường châu Âu sẽ phải áp dụng mẫu chứng thư mới...

Ngày 14/4/2021 Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản đã có Công văn 453/QLCL-CL1 thông báo về mẫu chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Châu Âu.

Ngày 16/12/2020, Ủy ban Châu Âu đã ban hành quy định (EU) số 2020/2235 liên quan tới mẫu chứng thư một số sản phẩm có nguồn gốc động vật xuất khẩu vào EU, có hiệu lực từ ngày 21/4/2021, thời gian chuyển tiếp đến hết ngày 21/8/2021, trong đó lưu ý một số nội dung: 

- Mẫu chứng thư cho sản phẩm thủy sản, nhuyễn thể, giáp xác sống, đùi ếch, ốc, gelatine, collagen, sản phẩm composite từ nước thứ 3 xuất khẩu vào EU hiện đang được áp dụng trên TRACESNT (ban hành tại các Phụ lục I và III của Quy định (EU) số 2019/628 ngày 08/4/2019) sẽ được chuyển đổi tham chiếu tương ứng tại các Chương của Phụ lục III Quy định (EU) số 2020/2235 kể từ ngày quy định này có hiệu lực. 

- Hướng dẫn khai báo và nội dung chứng nhận theo hướng dẫn tại Phụ lục I Chương 4 của Quy định (EU) 2020/2235, trong đó một số nội dung khai báo đã được Cục hướng dẫn tại công văn số 2220/QLCL-CL1 ngày 29/01/2019.  

- Một số yêu cầu riêng biệt đối với sản phẩm composite. 

Nhằm thực hiện quy định của EU và tránh các vướng mắc trong quá trình xuất khẩu thủy sản vào thị trường này, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo và đề nghị các đơn vị như sau: 

1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU:

- Chủ động cập nhật, nghiên cứu và tổ chức thực hiện đúng quy định nêu trên trong quá trình sản xuất, chế biến thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu thị trường EU. - Nghiên cứu mẫu và hướng dẫn khai báo các nội dung trong chứng thư mới để đảm bảo thực hiện đúng, chính xác khi đăng ký thẩm định, chứng nhận lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường EU sau khi quy định có hiệu lực. 

- Phối hợp chặt chẽ nhà nhập khẩu để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản vào thị trường EU.  

2. Các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 

- Thông báo về văn bản này tới các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào EU trên địa bàn. 

- Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, hướng dẫn (trong trường hợp cần thiết, tổ chức buổi hướng dẫn trực tiếp/trực tuyến) cho tất cả doanh nghiệp thuộc địa bàn về sử dụng mẫu chứng thư và khai báo theo quy định của EU khi đăng ký thẩm định, chứng nhận lô hàng thủy sản xuất khẩu qua hệ thống TRACESNT. 

- Thực hiện thẩm định, chứng nhận theo mẫu mới cho các lô hàng của các sản phẩm nêu trên xuất khẩu vào thị trường EU theo đúng quy định và đúng thời gian áp dụng, đảm bảo tỷ lệ tối đa các lô hàng được đăng ký và chứng nhận qua hệ thống TRACESNT.   

Hiện nay, Cục đang liên hệ với Cơ quan thẩm quyền EU để khẳng định quá trình áp dụng cấp chứng thư theo mẫu mới trên hệ thống TRACESNT kể từ ngày 21/4/2021 khi quy định (EU) 2020/2235 có hiệu lực và sẽ hướng dẫn bổ sung (nếu có) để các đơn vị thực hiện./. 
Nguồn: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản