Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ giới thiệu Báo cáo tổng hợp của Hoa Kỳ về triển vọng mặt hàng gạo (Niên giám 2020-2021) để doanh nghiệp tham khảo.

Nội dung bao gồm:
- Niên giám gạo
- Dữ liệu sản xuất, cung cấp, biến mất, thương mại và giá gạo của Hoa Kỳ. Bao gồm dữ liệu về diện tích, sản lượng và sản lượng của tiểu bang; Chuỗi biểu giá gạo tại Hoa Kỳ và thế giới; và số liệu thống kê; Các ước tính cung cấp và khả năng tiêu thụ trên thế giới…..
- Diện tích, sản lượng, sản lượng và giá nông trại của Hoa Kỳ
- Nguồn cung, sự suy giảm và hàng tồn kho của Hoa Kỳ
- Tình hình XNK gạo Hoa Kỳ
- Giá gạo trong Hoa Kỳ và tỷ lệ mua/bán
- Nguồn cung cấp, sử dụng và thương mại trên thế giới
- Giá giao dịch gạo toàn cầu
- Các bảng dữ liệu: dữ liệu được cung cấp cho cả nguồn cung cấp trong nước (của Hoa Kỳ)và của các nhà sản xuất và thị trường quốc tế lớn.  

Dữ liệu từ Bảng Niên giám mặt hàng gạo có tại: https://www.ers.usda.gov/data-products/rice-yearbook/
Bảng Niên giám và Biểu đồ Gạo xem tại:  http://www.ers.usda.gov/data-products/rice-chart-gallery/.
https://usda.library.cornell.edu/catalog?f%5Bkeywords_sim%5D%5B%5D=rice&locale=en
National Weekly Rice Summary
Nguồn: Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston-Texas (Hoa Kỳ)