Xuất khẩu cà phê sang Canada phục hồi trong thời gian tới 
1. Tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Canada 
2. Chủng loại cà phê xuất khẩu sang thị trường Canada 
3. Thị phần cà phê của Việt Nam tại Canada và dự báo
Biểu đồ 1: Thị phần cà phê một số thị trường chính tại Canada trong năm 2020 (% về lượng)