CÁC NỘI DUNG CHÍNH 
TÓM TẮT CÁC BÀI TRÌNH BÀY 
1. Xuất xứ hàng hoá là gì? Vai trò của xuất xứ hàng hoá trong các cam kết hội nhập
2. Phân biệt: xuất xứ hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc
3. Một số quy định cơ bản trong xuất xứ hàng hóa
3.1. Chuyển đổi XXHH chỉ xét với sản phẩm không có XXHH 
3.2. Tỷ lệ linh hoạt: 
3.3.Cách tính hàm lượng giá trị khu vực 
3.4. Cách tính hàm lượng giá trị gia tăng VAC 
3.5. Cách tính trong CPTPP 
3.6. Nguyên tắc cộng gộp 
3.7. Chứng nhận XXHH 
3.7.1. C/O giấy 
3.7.2. Cơ chế cấp C/O điện tử 
3.7.3. Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
4. Hiểu thế nào về tận dụng ưu đãi FTA thông qua xuất xứ hàng hóa
5. Tình hình thực thi xuất xứ hàng hóa từ khi có FTA thế hệ mới.
5.1. CPTPP:
5.2. EVFTA:
5.2.1. Về thị trường:
5.2.2. Về mặt hàng:
6. Hỏi đáp: 
6.1. Về cấp C/O điện tử 
6.2. Khi EVFTA có hiệu lực thì DN sử dụng tự chứng nhận xuất xứ REX nữa hay không? 
6.3. Từ 2022, RCEP có hiệu lực thì hàng hóa VN chuyển sang áp dụng C/O mới của RCEP hay không? 
6.4. Khi xuất khẩu hàng may mặc sang EU có thể sử dụng vải NK từ Hàn Quốc hay không, phải có chứng từ gì, ngoài HQ thì có thể sử dụng nguyên liệu từ các nước nào khác? 
6.5. Quy định về GSP 
6.6. Về cộng gộp 
6.7. Về C/O điện tử