1. Tình hình xuất nhập khẩu thủy sản của Việt Nam với Vương quốc Anh 
Dựa trên số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 7/2023, kim ngạch xuất khẩu 
thủy sản của Việt Nam sang Vương quốc Anh đạt 28,53 triệu USD, giảm 1,44% 
so với tháng trước và giảm 7,56% so với cùng kỳ của năm 2022, nâng tổng kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản trong 7 tháng đầu năm 2023 lên 170,3 triệu USD, giảm 
3,27% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn đáng kể so với mức giảm chung của 
xuất khẩu thủy sản. Xuất khẩu thủy sản trong khoảng thời gian này chiếm 4,8% 
tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Vương quốc 
Anh.. 

Ở chiều ngược lại, trong tháng 7/2023, kim ngạch nhập khẩu hàng thủy sản 
của Việt Nam từ Vương quốc Anh đạt 2,88 triệu USD, tăng 13,5% so với tháng 
trước. Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ 
thị trường này đạt 20,05 triệu USD, tăng 192,6% so với cùng kỳ năm trước. 

2. Tình hình thương mại thủy sản của Vương quốc Anh 
Theo cơ quan Hải quan Vương quốc Anh, trong tháng 6/2023, kim ngạch 
nhập khẩu hàng thủy sản của nước này đạt 278,13 triệu bảng Anh, giảm 7% so 
với tháng trước. Tính chung 6 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu thủy sản 
vào Vương quốc Anh đạt 1,72 tỷ bảng Anh, giảm 3,15% so với cùng kỳ năm 
trước. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu thủy sản của Vương quốc Anh từ thị 
trường Việt Nam chiếm 6,28% tỷ trọng. 

Trong tháng 6/2023, kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản của Vương quốc 
Anh đạt141,9 triệu bảng Anh, giảm 3,1% so với tháng trước. Tính chung 6 tháng 
đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Vương quốc Anh đạt 
825,58 triệu bảng Anh, tăng 1,52% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, kim ngạch 
xuất khẩu sang Việt Nam chiếm 1,19% tỷ trọng. 

3.Cập nhật thông tin chính sách, quy định liên quan đến ngành hàng thủy sản 
của Vương quốc Anh trong tháng 8/2023 

3.1. Đề xuất các tàu đánh cá nhỏ lắp hệ thống giám sát 
3.2.Vương quốc Anh dừng chương trình xuất khẩu thí điểm thủy sản hậu 
Brexit  

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC BẢNG

TÓM TẮT  
PHẦN I: TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG ĐỐI VỚI NGÀNH HÀNG THỦY SẢN 
TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA
 
1. Phân tích hoạt động xuất, nhập khẩu thủy sản của Việt Nam với thị trường 
trong UKVFTA 
1.1. Xuất khẩu hàng thủy sản từ Việt Nam sang Vương quốc Anh 
1.2. Nhập khẩu hàng thủy sản từ Vương quốc Anh vào Việt Nam 
2. Hoạt động thương mại mặt hàng thủy sản của Vương quốc Anh
2.1. Hoạt động nhập khẩu thủy sản của Vương quốc Anh
2.2. Hoạt động xuất khẩu thủy sản của Vương quốc Anh
3. Tham khảo thông tin về các đối tác, doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản
II. CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH 
HÀNG THỦY SẢN CỦA VƯƠNG QUỐC ANH

DANH MỤC BIỂU ĐỒ 

Biểu đồ 1: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Vương quốc Anh trong năm 
2022 và 7 tháng đầu năm 2023 
Biểu đồ 2: Tỷ trọng của thị trường Anh trong tổng trị giá xuất khẩu thủy sản của 
Việt Nam năm 2022 và 7 tháng đầu năm 2023
Biểu đồ 3: Nhập khẩu thủy sản của Việt Nam từ Vương quốc Anh trong năm 
2022 và 7 tháng đầu năm 2023 
Biểu đồ 4: Tỷ trọng của thị trường Vương quốc Anh trong tổng trị giá nhập khẩu 
thủy sản của Việt Nam trong năm 2022 và 7 tháng đầu năm 2023 
Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường cung ứng thủy sản vào Vương quốc Anh 

DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Xếp hạng thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam theo trị giá trong 
6 tháng đầu năm 2023 (thị trường Anh đứng thứ 8)
Bảng 2: 50 thị trường cung ứng thủy sản lớn nhất vào Vương quốc Anh trong 6 
tháng đầu năm 2023 (theo giá trị nhập khẩu)
Bảng 3:Các chủng loại hàng thủy sản nhập khẩu vào Vương quốc Anh 
Bảng 4: 50 thị trường dẫn đầu về trị giá xuất khẩu thủy sản từ Vương quốc Anh
6 tháng đầu năm 2023 
Bảng 5:Các chủng loại hàng thủy sản xuất khẩu của Vương quốc Anh
Bảng 6: Tham khảo danh sách 30 doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu 
hàng thủy sản theo mã HS 16.05 trong tháng 6/2023