Tháng 10/2017, EC cảnh báo “thẻ vàng” đến thủy sản khai thác của Việt Nam và đưa ra những khuyến nghị cụ thể. “Thẻ vàng” của EC đã ảnh hưởng thế nào tới kết quả xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tới EU giai đoạn 2017 - 2022? Tháng 10/2022, EC sẽ kiểm tra thực tế ở Việt Nam, kết luận của EC sẽ thế nào? Thông tin chi tiết được phân tích cụ thể trong báo cáo: “THÔNG TIN XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM TỚI EU GIAI ĐOẠN 2017 – 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”

(Nhận định và dự báo trong báo cáo, mang quan điểm cá nhân của tác giả, chỉ mang tính chất tham khảo)

--- Các yêu cầu về báo mặt hàng thủy sản xuất khẩu cụ thể tới EU, tới từng thị trường thuộc EU --- xin liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng


MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG    
TÓM TẮT    
1. ĐÁNH GIÁ XUẤT KHẨU THỦY SẢN TỚI EU TỪ KHI BỊ ÁP DỤNG THẺ VÀNG    
1.1 Tác động của việc áp dụng thẻ vàng tới xuất khẩu thủy sản tới EU năm 2017    
1.2 Tác động của việc áp dụng thẻ vàng tới xuất khẩu thủy sản tới EU năm 2018    
1.3 Tác động của việc áp dụng thẻ vàng tới xuất khẩu thủy sản tới EU năm 2019   
1.4 Tác động của việc áp dụng thẻ vàng tới xuất khẩu thủy sản tới EU năm 2020    
1.5 Tác động của việc áp dụng thẻ vàng tới xuất khẩu thủy sản tới EU năm 2021    
1.6 Tác động của việc áp dụng thẻ vàng tới xuất khẩu thủy sản tới EU năm 9T2022    
1.7 Tình hình thực hiện các khuyến nghị của EC của Việt Nam đối với thủy sản khai thác    
2. DỰ BÁO VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ    
2.1 Dự báo về khả năng ra quyết định của EC vào tháng 10/2022    
2.2 Dự báo xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tới EU nếu được EC gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản khai thác    
2.3 Dự báo xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tới EU nếu vẫn bị EC áp “thẻ vàng” đối với thủy sản khai thác    
2.4 Khuyến nghị    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tới EU qua các năm    
BẢNG
Bảng 1: Mặt hàng thủy sản xuất khẩu tới EU năm 2017   
Bảng 2: Mặt hàng thủy sản xuất khẩu tới EU năm 2018   
Bảng 3: Mặt hàng thủy sản xuất khẩu tới EU năm 2019   
Bảng 4: Mặt hàng thủy sản xuất khẩu tới EU năm 2020    
Bảng 5: Mặt hàng thủy sản xuất khẩu tới EU năm 2021    
Bảng 6: Mặt hàng thủy sản xuất khẩu tới EU 7 tháng năm 2022