- Chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn trong 6 tháng đầu năm, tuy nhiên hoạt động chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng trong những tháng cuối năm sẽ thuận lợi hơn nhờ giá thức ăn chăn nuôi giảm, giá sản phẩm đầu ra phục hồi. 
- Tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 6/2023 ước tăng khoảng 2,5% so với cùng thời điểm năm 2022.
- Nhập khẩu thịt lợn năm tháng đầu năm 2023, tăng 4,4% về lượng và tăng 7,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.


MỤC LỤC
1. Thị trường thế giới 
1.1 Diễn biến giá thịt lợn trên thị trường thế giới 
1.2 Tình hình sản xuất 
1.3 Tình hình xuất, nhập khẩu 

2. Thị trường trong nước 
2.1 Tình hình chăn nuôi 
2.2 Diễn biến giá 
2.3 Nhập khẩu thịt các loại 
2.4 Nhập khẩu con giống 

3. Dự báo: 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Bắc tháng 6/2023 và 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 2: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực miền Trung tháng 6/2023 và 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 3:Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực miền Nam tháng 6/2023 và 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 4: Nhập khẩu thịt các loại trong tháng 5/2023
Bảng 5: Nhập khẩu thịt các loại trong 5 tháng năm 2023 
Bảng 6: Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm cao trong tháng 5/2023 


DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Tăng trưởng đàn lợn qua các tháng   
Biểu đồ 2: Sản lượng thịt lợn và giá lợn hơi qua các quý  
Biểu đồ 3: Giá lợn hơi trung bình khu vực phía Bắc qua các tháng    
Biểu đồ 4: Giá lợn hơi trung bình khu vực phía Nam qua các tháng    
Biểu đồ 5: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt trong tháng 5/2023    
Biểu đồ 6: Nhập khẩu thịt của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 7: Nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 8: Thị phần nhập khẩu thịt lợn trong tháng 5/2023    
Biểu đồ 9: Xuất khẩu thịt lợn sữa đông lạnh của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 10: Lượng nhập khẩu con giống từ T1/2021 – T5/2023    
Biểu đồ 11: Trị giá nhập khẩu con giống từ T1/2021 – T5/2023