- Theo Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc (FAO), trong tháng 9/2023 giá thịt gia cầm thế giới tiếp tục giảm, chủ yếu do nguồn cung dồi dào, đặc biệt từ Brazil, bất chấp lượng mua lớn của một số nhà nhập khẩu hàng đầu ở Đông Á và Trung Đông.
- Tổng đàn gia cầm trong nước tiếp tục tăng, nguồn cung thịt gà dồi dào, sản lượng tăng khá cao.


MỤC LỤC
1. Thị trường thế giới 
1.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ thịt gà 
1.2 Diễn biến giá 
1.3 Xuất nhập khẩu tại các thị trường 
2.Thị trường trong nước 
2.1 Tình hình chăn nuôi 
2.2 Diễn biến giá tại thị trường trong nước 
2.3 Nhập khẩu thịt các loại 
2.4 Nhập khẩu thịt gà 
2.5 Nhập khẩu con giống 
2.6 Xuất khẩu thịt gà 
3. Đề xuất, khiến nghị: 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Bắc tháng 9/2023 và 9 tháng năm 2023
Bảng 2: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực miền Trung tháng 9/2023 và 9 tháng năm 2023
Bảng 3: Bảng giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Nam tháng 9/2023 và 9 tháng năm 2023   
Bảng 4: Nhập khẩu thịt các loại trong tháng 8/2023    
Bảng 5: Nhập khẩu thịt các loại trong 8 tháng năm 2023    
Bảng 6: Tham khảo một số thị trường nhập khẩu thịt tháng 8/2023    
Bảng 7: Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm cao trong tháng 8/2023    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Tăng trưởng đàn gia cầm qua các tháng    
Biểu đồ 2: Sản lượng thịt gia cầm qua các quý    
Biểu đồ 3: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt trong tháng 8/2023    
Biểu đồ 4: Nhập khẩu thịt của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 5: Nhập khẩu thịt gà của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 6: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt gà trong tháng 8/2023    
Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu con giống từ T1/2022 – T8/2023   
Biểu đồ 8: Trị giá nhập khẩu con giống từ T1/2022 – T8/2023    
Biểu đồ 9: Xuất khẩu thịt gà của Việt Nam qua các tháng