- Theo Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc (FAO), giá thịt gia cầm thế giới tháng 5/2023 tiếp tục tăng, do nhu cầu nhập khẩu tiếp tục cao, đặc biệt là từ châu Á và một số lo ngại về nguồn cung ngắn hạn do dịch cúm gia cầm lan rộng. 
- Chăn nuôi gia cầm trong nước trong tháng 6/2023 và 6 tháng đầu năm phát triển ổn định. Chăn nuôi gia cầm của khu vực doanh nghiệp phát triển tốt, dịch bệnh được kiểm soát, chỉ phát sinh một số ổ dịch nhỏ lẻ. 
- Tổng số gia cầm của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 6/2023 tăng khoảng 0,9% so với cùng thời điểm năm 2022; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2023 ước tăng 4,8% (riêng quý II/2023 tăng 6,4% so với quý II/2022)...


MỤC LỤC
1. Thị trường thế giới 
1.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ thịt gà 
1.2 Diễn biến giá 
1.3 Xuất nhập khẩu tại các thị trường 

2.Thị trường trong nước 
2.1 Tình hình chăn nuôi 
2.2 Diễn biến giá tại thị trường trong nước 
2.3 Nhập khẩu thịt các loại 
2.4 Nhập khẩu thịt gà 
2.5 Nhập khẩu con giống 
2.6 Xuất khẩu thịt gà 

3. Đề xuất, khiến nghị: 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Bắc tháng 6/2023 và 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 2: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực miền Trung tháng 6/2023 và 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 3: Bảng giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Nam tháng 6/2023 và 6 tháng đầu năm 2023   
Bảng 4: Nhập khẩu thịt các loại trong tháng 5/2023    
Bảng 5: Nhập khẩu thịt các loại trong 5 tháng năm 2023    
Bảng 6: Tham khảo một số thị trường nhập khẩu thịt tháng 5/2023    
Bảng 7: Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm cao trong tháng 5/2023    


DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Tăng trưởng đàn gia cầm qua các tháng    
Biểu đồ 2: Sản lượng thịt gia cầm qua các quý    
Biểu đồ 3: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt trong tháng 5/2023    
Biểu đồ 4: Nhập khẩu thịt của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 5: Nhập khẩu thịt gà của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 6: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt gà trong tháng 5/2023    
Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu con giống từ T1/2021 – T5/2023   
Biểu đồ 8: Trị giá nhập khẩu con giống từ T1/2021 – T5/2023    
Biểu đồ 9: Xuất khẩu thịt gà của Việt Nam qua các tháng