- Giá thịt bò thế giới tăng nhẹ do nhu cầu toàn cầu tăng và tình trạng khan hiếm nguồn cung liên tục ở Mỹ.
- Chăn nuôi bò cả nước trong 6 tháng đầu năm 2023 phát triển tương đối ổn định. Sau một thời gian giá trâu bò giảm, trong tháng 6/2023 giá trâu bò tăng trở lại. 
- Theo Tổng cục Thống kê, tính đến cuối tháng 6/2023 tổng số bò tăng khoảng 0,9% so với cùng thời điểm năm 2022; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 245,3 nghìn tấn, tăng 2,6% (riêng quý II/2023 đạt 114,8 nghìn tấn, tăng 2,3% so với quý II/2022).


MỤC LỤC
1. Thị trường thế giới 
1.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ thịt bò 
1.2 Diễn biến giá 
2.Thị trường trong nước 
2.1 Tình hình chăn nuôi bò 
2.2 Diễn biến giá 
2.3 Nhập khẩu thịt các loại 
2.4 Nhập khẩu thịt bò 
2.5 Nhập khẩu con giống 
3. Dự báo 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Tham khảo giá thịt bò tại một số địa phương trong tháng 6/2023   
Bảng 2: Nhập khẩu thịt các loại trong tháng 5/2023  
Bảng 3: Nhập khẩu thịt các loại trong 5 tháng năm 2023   
Bảng 4: Tham khảo một số thị trường nhập khẩu thịt tháng 5/2023    
Bảng 5: Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm cao trong tháng 5/2023    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Tăng trưởng đàn bò qua các tháng   
Biểu đồ 2: Sản lượng thịt bò qua các quý   
Biểu đồ 5: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt trong tháng 5/2023   
Biểu đồ 6: Nhập khẩu thịt của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 4: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt bò trong tháng 5/2023    
Biểu đồ 5: Lượng nhập khẩu thịt bò từ T1/2021 – T5/2023    
Biểu đồ 7: Trị giá nhập khẩu thịt bò từ T1/2021 – T5/2023    
Biểu đồ 8: Lượng nhập khẩu con giống từ T1/2021 – T5/2023   
Biểu đồ 9: Trị giá nhập khẩu con giống từ T1/2021 – T5/2023