- Giá thịt bò thế giới giảm do nguồn cung gia súc sẵn sàng để giết mổ dồi dào ở một số nước sản xuất hàng đầu và nhu cầu nhập khẩu giảm, đặc biệt là ở Bắc Á.
- Chăn nuôi bò cả nước trong 9 tháng đầu năm 2023 phát triển tương đối ổn định. Theo Tổng cục Thống kê, ước tính tổng đàn trâu của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 9 năm 2023 giảm 1,1%; Tổng đàn bò tăng 0,6% so với cùng thời điểm năm 2022.
- Trong 8 tháng năm 2023, nhập khẩu thịt bò của Việt Nam giảm cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Việt Nam nhập khẩu thịt bò chủ yếu từ các nước ...

MỤC LỤC
1. Thị trường thế giới 
1.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ thịt bò 
1.2 Diễn biến giá 
2.Thị trường trong nước 
2.1 Tình hình chăn nuôi bò 
2.2 Diễn biến giá 
2.3 Nhập khẩu thịt các loại 
2.4 Nhập khẩu thịt bò 
2.5 Nhập khẩu con giống 
3. Dự báo 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Tham khảo giá thịt bò tại một số địa phương trong tháng 9/2023   
Bảng 2: Nhập khẩu thịt các loại trong tháng 8/2023  
Bảng 3: Nhập khẩu thịt các loại trong 8 tháng năm 2023   
Bảng 4: Tham khảo một số thị trường nhập khẩu thịt tháng 8/2023    
Bảng 5: Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm cao trong tháng 8/2023    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Tăng trưởng đàn bò qua các tháng   
Biểu đồ 2: Sản lượng thịt bò qua các quý   
Biểu đồ 5: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt trong tháng 8/2023   
Biểu đồ 6: Nhập khẩu thịt của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 4: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt bò trong tháng 8/2023    
Biểu đồ 5: Lượng nhập khẩu thịt bò từ T1/2022 – T8/2023    
Biểu đồ 7: Trị giá nhập khẩu thịt bò từ T1/2022 – T8/2023    
Biểu đồ 8: Lượng nhập khẩu con giống từ T1/2022 – T8/2023   
Biểu đồ 9: Trị giá nhập khẩu con giống từ T1/2022 – T8/2023