"THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG SỮA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ DỰ BÁO" cập nhật thông tin và phân tích, đánh giá về tình hình sản xuất, tình hình xuất nhập khẩu, biến động giá sữa trên thị trường thế giới và trong nước trong 6 tháng đầu năm 2023. Thêm vào đó, báo cáo cập nhật và phân tích tình hình kinh doanh và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp ngành sữa.

Đặc biệt, những nhận định và đánh giá, dự báo về sản lượng, diễn biến giá, xuất nhập khẩu các mặt hàng sữa trong thời gian tới hy vọng sẽ có giá trị tham khảo tốt cho công việc của Quý khách trong thời gian tới.

MỤC LỤC
1. Tình hình sản xuất      

1.1. Thế giới
1.2. Việt Nam        
2. Diễn biến giá     
2.1. Thế giới
2.2. Việt Nam        
3. Tình hình nhập khẩu  
3.1. Kim ngạch nhập khẩu 
3.2. Thị trường nhập khẩu 
3.3. Cơ cấu chủng loại nhập khẩu 
4. Tình hình xuất khẩu   
4.1. Kim ngạch xuất khẩu  
4.2. Thị trường xuất khẩu  
4.3. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu   
5. Thông tin tình hình đầu tư và hoạt động doanh nghiệp ngành sữa     
6. Dự báo    

6.1. Dự báo thị trường sữa thế giới         
6.2. Dự báo thị trường sữa Việt Nam      

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Sản lượng sữa tại một số quốc gia, khu vực        
Bảng 2: Sản lượng các sản phẩm sữa tại EU          
Bảng 3: Sản lượng các sản phẩm sữa tại Mỹ         
Bảng 4: Sản lượng sữa trong nước  
Bảng 5: Giá sữa thế giới tại một số thị trường chính trên thế giới
Bảng 6: Giá bán lẻ một số sản phẩm sữa tháng 6/2023    
Bảng 7: Kim ngạch nhập khẩu sữa của Việt Nam phân theo thị trường  
Bảng 8: Kim ngạch nhập khẩu một số chủng loại sữa và sản phẩm từ sữa
Bảng 9: Chủng loại các sản phẩm sữa nhập khẩu theo thị trường
Bảng 10: Top 20 doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu cao 5 tháng đầu năm 2023           
Bảng 11: Kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam phân theo thị trường 
Bảng 12: Kim ngạch xuất khẩu một số chủng loại sữa và sản phẩm từ sữa        
Bảng 13: Chủng loại các sản phẩm sữa xuất khẩu theo thị trường           
Bảng 14: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu sữa đạt kim ngạch cao 5 tháng đầu năm 2023  

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Sản lượng sữa tươi theo tháng (2022-2023)    
Biểu đồ 2: Sản lượng sữa bột theo tháng (2022-2023)     
Biểu đồ 3: Tăng/giảm chỉ số giá sữa toàn cầu GDT qua các phiên đấu giá         
Biểu đồ 4: Chỉ số giá sữa của FAO theo tháng      
Biểu đồ 5: Kim ngạch nhập khẩu sữa của Việt Nam theo tháng (2022-2023)    
Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường nhập khẩu sữa 5 tháng đầu năm 2023       
Biểu đồ 7: Cơ cấu một số chủng loại sữa và sản phẩm từ sữa nhập khẩu theo kim ngạch 5 tháng đầu năm 2023          
Biểu đồ 8: Kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam (2022-2023)
Biểu đồ 9: Cơ cấu thị trường xuất khẩu sữa 5 tháng đầu năm 2023        
Biểu đồ 10: Cơ cấu một số chủng loại sữa và sản phẩm sữa xuất khẩu theo kim ngạch 5 tháng đầu năm 2023