"THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG SỮA NĂM 2023 VÀ DỰ BÁO" cập nhật thông tin và phân tích, đánh giá về tình hình sản xuất, tình hình xuất nhập khẩu, biến động giá sữa trên thị trường thế giới và trong nước trong năm 2023. Thêm vào đó, báo cáo cập nhật và phân tích tình hình kinh doanh và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp ngành sữa.

Đặc biệt, những nhận định và đánh giá, dự báo về sản lượng, diễn biến giá, xuất nhập khẩu các mặt hàng sữa trong thời gian tới hy vọng sẽ có giá trị tham khảo tốt cho công việc của Quý khách trong thời gian tới.

MỤC LỤC
1. Tình hình sản xuất      

1.1. Thế giới
1.2. Việt Nam        
2. Diễn biến giá     
2.1. Thế giới
2.2. Việt Nam        
3. Tình hình nhập khẩu  
3.1. Kim ngạch nhập khẩu 
3.2. Thị trường nhập khẩu 
3.3. Cơ cấu chủng loại nhập khẩu 
4. Tình hình xuất khẩu   
4.1. Kim ngạch xuất khẩu  
4.2. Thị trường xuất khẩu  
4.3. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu   
5. Thông tin tình hình đầu tư và hoạt động doanh nghiệp ngành sữa     
6. Dự báo    

6.1. Dự báo thị trường sữa thế giới         
6.2. Dự báo thị trường sữa Việt Nam   
   
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Sản lượng một số chủng loại sữa trong năm 2023          
Bảng 2: Sản lượng sữa trong nước  
Bảng 3: Giá sữa thế giới tại một số thị trường chính trên thế giới
Bảng 4: Giá bán lẻ một số sản phẩm sữa tháng 12/2023  
Bảng 5: Kim ngạch nhập khẩu sữa của Việt Nam phân theo thị trường  
Bảng 6: Kim ngạch nhập khẩu một số chủng loại sữa và sản phẩm từ sữa          
Bảng 7: Chủng loại các sản phẩm sữa nhập khẩu theo thị trường
Bảng 8: Top 20 doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu cao 11 tháng năm 2023           
Bảng 9: Kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam phân theo thị trường   
Bảng 10: Kim ngạch xuất khẩu một số chủng loại sữa và sản phẩm từ sữa        
Bảng 11: Chủng loại các sản phẩm sữa xuất khẩu theo thị trường           
Bảng 12: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu sữa đạt kim ngạch cao 11 tháng năm 2023           

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Sản lượng sữa tươi và mức tăng trưởng theo năm       
Biểu đồ 2: Sản lượng sữa bột và mức tăng trưởng theo năm        
Biểu đồ 3: Tăng/giảm chỉ số giá sữa toàn cầu GDT qua các phiên đấu giá         
Biểu đồ 4: Chỉ số giá sữa của FAO theo tháng      
Biểu đồ 5: Chỉ số giá sữa của FAO theo năm        
Biểu đồ 6: Kim ngạch nhập khẩu sữa của Việt Nam và mức tăng trưởng theo năm           
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường nhập khẩu sữa 11 tháng năm 2023
Biểu đồ 8: Cơ cấu một số chủng loại sữa và sản phẩm từ sữa nhập khẩu theo kim ngạch 11 tháng năm 2023   
Biểu đồ 9: Kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam và mức tăng trưởng theo năm           
Biểu đồ 10: Cơ cấu thị trường xuất khẩu sữa 11 tháng năm 2023
Biểu đồ 11: Cơ cấu một số chủng loại sữa và sản phẩm sữa xuất khẩu theo kim ngạch 11 tháng năm 2023   

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Sản lượng một số chủng loại sữa trong năm 2023          
Bảng 2: Sản lượng sữa trong nước  
Bảng 3: Giá sữa thế giới tại một số thị trường chính trên thế giới
Bảng 4: Giá bán lẻ một số sản phẩm sữa tháng 12/2023  
Bảng 5: Kim ngạch nhập khẩu sữa của Việt Nam phân theo thị trường  
Bảng 6: Kim ngạch nhập khẩu một số chủng loại sữa và sản phẩm từ sữa          
Bảng 7: Chủng loại các sản phẩm sữa nhập khẩu theo thị trường
Bảng 8: Top 20 doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu cao 11 tháng năm 2023           
Bảng 9: Kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam phân theo thị trường   
Bảng 10: Kim ngạch xuất khẩu một số chủng loại sữa và sản phẩm từ sữa        
Bảng 11: Chủng loại các sản phẩm sữa xuất khẩu theo thị trường           
Bảng 12: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu sữa đạt kim ngạch cao 11 tháng năm 2023           

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Sản lượng sữa tươi và mức tăng trưởng theo năm       
Biểu đồ 2: Sản lượng sữa bột và mức tăng trưởng theo năm        
Biểu đồ 3: Tăng/giảm chỉ số giá sữa toàn cầu GDT qua các phiên đấu giá         
Biểu đồ 4: Chỉ số giá sữa của FAO theo tháng      
Biểu đồ 5: Chỉ số giá sữa của FAO theo năm        
Biểu đồ 6: Kim ngạch nhập khẩu sữa của Việt Nam và mức tăng trưởng theo năm           
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường nhập khẩu sữa 11 tháng năm 2023
Biểu đồ 8: Cơ cấu một số chủng loại sữa và sản phẩm từ sữa nhập khẩu theo kim ngạch 11 tháng năm 2023   
Biểu đồ 9: Kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam và mức tăng trưởng theo năm           
Biểu đồ 10: Cơ cấu thị trường xuất khẩu sữa 11 tháng năm 2023
Biểu đồ 11: Cơ cấu một số chủng loại sữa và sản phẩm sữa xuất khẩu theo kim ngạch 11 tháng năm 2023