Tình hình sản xuất, nhập khẩu hóa chất tháng 3 tháng đầu năm 2021 và ước tính tháng 4 cùng những nhận định và dự báo. Chi tiết những phân tích và dự báo được thông tin trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU HÓA CHẤT 4 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH & DỰ BÁO”.

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG    
TÓM TẮT    
1. Tình hình sản xuất kinh doanh hóa chất trong nước    
2. Nhập khẩu hóa chất 3 tháng năm 2022    
2.1. Thị trường nhập khẩu    
2.2. Chủng loại nhập khẩu    
2.2.1 Một số mặt hàng hóa chất có lượng nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm 2021 như:    
2.2.2 Một số mặt hàng hóa chất có lượng nhập khẩu giảm trong 3 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 như:    
3. Dự báo    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch nhập khẩu hóa chất năm 2021 - 2022   
Biểu đồ 2: Tham khảo thị trường nhập khẩu hóa chất 3 tháng năm 2022    
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường nhập khẩu hóa chất 3 tháng năm 2022    
BẢNG
Bảng 1: THAM KHẢO GIÁ MỘT SỐ LÔ HÀNG HOÁ CHẤT NHẬP KHẨU   
Bảng 2: Tham khảo thị trường nhập khẩu hóa chất 3 tháng năm 2022    
Bảng 3: Tham khảo chủng loại hoá chất nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm 2021    
Bảng 4: Tham khảo chủng loại hoá chất nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2022 giảm so với cùng kỳ năm 2021