NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
I. HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VỚI THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO NĂM 2022
1. Tình hình xuất – nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam và thị trường châu Âu năm 2021
1.1 Về xuất khẩu
1.1.1 Về chủng loại xuất khẩu
1.1.2 Về thị trường xuất khẩu
1.1.2.1. EU
1.1.2.2. Anh
1.2 Về nhập khẩu
1.2.1 Kim ngạch nhập khẩu
1.2.2 Thị trường nhập khẩu
1.2.3 Mặt hàng nhập khẩu
2. Đánh giá và dự báo
2.1. Đánh giá
2.2. Dự báo
II. HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VỚI THỊ TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á (ASEAN) NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO NĂM 2022
1. Xuất khẩu
1.1. Về mặt hàng
1.2. Về thị trường
2. Nhập khẩu
3. Đánh giá và dự báo
III. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA
1. Nhóm giải pháp về phía Nhà nước
2. Nhóm giải pháp về phía doanh nghiệp