Ngày 14/7/2021, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã ban hành ấn bản Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2021.

Ấn phẩm cung cấp thông tin toàn diện về các biện pháp thuế quan và phi thuế quan do hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ hải quan áp đặt.


Ấn bản Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2021 được thực hiện bới các đơn vị: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).
Báo cáo gồm 5 phần chính:

- Phần thứ nhất thống kê thuế quan và thương mại cho tất cả quốc gia và vùng lãnh thổ đối với tất cả sản phẩm, cũng như phân tích sản phẩm nông nghiệp và phi nông nghiệp.

- Phần thứ hai dành cho mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ một trang đầy đủ với sự phân chia theo ngành và phạm vi nhiệm vụ. Phần này cũng bao gồm các điều kiện tiếp cận thị trường mà các nền kinh tế phải đối mặt trong các thị trường xuất khẩu chính tương ứng của họ.

- Phần thứ ba là thông tin về các biện pháp phi thuế quan đang ngày càng trở nên quan trọng hơn trong thương mại quốc tế: các biện pháp chống phá giá, chống trợ cấp và các biện pháp bảo hộ.

- Phần thứ tư - Chủ đề đặc biệt cho ấn phẩm thuế quan thế giới năm 2021 là việc sử dụng các biện pháp phi thuế quan (NTM) và có một chương riêng về vấn đề này. Sử dụng dữ liệu trong Hệ thống Thông tin Phân tích Thương mại (TRAINS) của UNCTAD, chương này xem xét ba chỉ số về việc sử dụng NTM: chỉ số tần suất, tỷ lệ bao phủ và điểm phù hợp. Các chỉ số này cho biết tỷ lệ sản phẩm bị ảnh hưởng bởi các NTM, tỷ trọng thương mại chịu sự điều chỉnh của các NTM và có bao nhiêu biện pháp áp dụng cho một nhóm sản phẩm cụ thể. Chương này cho biết rằng gần 60% sản phẩm nhập khẩu cần phải tuân thủ ít nhất một NTM. Về giá trị thương mại, gần 80% hàng hóa nhập khẩu là đối tượng của các NTM.

- Các phụ lục nằm trong phần năm, bao gồm các nguồn dữ liệu và phần tổng hợp các câu hỏi thường gặp.


Nguồn: WTO