Tình hình xuất khẩu rau, quả quý I/2022. Thị phần rau, quả của Việt Nam ở thị trường Trung Quốc và EU, nhận định và dự báo được thông tin chi tiết trong: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU HÀNG RAU QUẢ QUÝ I/2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG    
TÓM TẮT    
1. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM THÁNG 3 VÀ QUÝ I NĂM 2022    
1.1 Kim ngạch xuất khẩu chung    
1.2 Thị trường xuất khẩu    
1.3    Chủng loại xuất khẩu    
1.3.1 Mặt hàng thanh long    
1.3.1.1 Kim ngạch xuất khẩu chung    
1.3.1.3 Thị trường xuất khẩu thanh long    
1.3.1.3 Giá xuất khẩu bình quân thanh long    
1.3.2    Mặt hàng chuối    
1.3.2.1 Kim ngạch xuất khẩu chuối    
1.3.2.2 Chủng loại chuối xuất khẩu    
1.3.2.3 Thị trường xuất khẩu trái chuối    
1.3.2.4 Giá xuất khẩu bình quân trái chuối    
2. DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU HÀNG RAU QUẢ VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM    
2.1 Thị trường Trung Quốc    
2.2    Thị trường EU    
3. MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam qua các tháng giai đoạn 2020 – 2022    
Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu thanh long qua các tháng năm 2020 – 2022    
Biểu đồ 3: Kim ngạch xuất khẩu chuối các loại qua các tháng năm 2020 - 2022    

BẢNG
Bảng 1: Thị trường xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2022    
Bảng 2: Chủng loại thanh long xuất khẩu tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022    
Bảng 3: Thị trường xuất khẩu thanh long tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022    
Bảng 4: Giá xuất khẩu trung bình thanh long các loại tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022    
Bảng 5: Chủng loại chuối các loại xuất khẩu tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022    
Bảng 6: Thị trường xuất khẩu trái chuối các loại trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022    
Bảng 5: Giá xuất khẩu bình quân trái chuối các loại tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2022    
Bảng 8: Nguồn cung hàng rau quả cho Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2022    
Bảng 9: Nhập khẩu hàng rau quả của từng thành viên EU trong năm 2021    
Bảng 10: Nguồn cung hàng rau quả cho EU và thị phần của Việt Nam trong tổng kim ngạch năm 2021    
Bảng 11: Tham khảo chủng loại xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022